مزایای بانکرینگ

مزایای بانکرینگ به شرح زیر می باشد:

۱- ایجاد درآمد

۲- ایجاد اشتغال

۳- محرومیت زدایی از مناطق مجری طرح و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری

۴- جلوگیری از مهاجرت ساکنین مناطق مجری طرح

۵- ارتقاء اعتبار بین امللی کشور(شرکت های بانکر کننده)

۶-ارتقاء سطح امنیت مناطق مجری طرح بواسطه تردد مداوم کشتی ها در منطقه

۷- جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

۸- ارتقاء رتبه بنادر ساحلی به علت عملیات سوخترسانی به کشتی ها و ارائه خدمات جانبی بانکرینگ

 

منبع: پرتال اطلاع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران