انجام بانکرینگ توسط شناور شرکت ستاره نیلگون لیان

انجام امر بانکرینگ توسط شناور شرکت ستاره نیلگون لیان در آب های بین المللی